Měřicí doteky

Měřicí doteky a snímací hroty GOEKELER


Váš košík je zatím prázdný...
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., IČ: 26227631, se sídlem Uherský Brod, 9. Května 1182, PSČ 688 01

1. Preambule

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“ či „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě  http://mericidoteky.cz, který je provozován společností PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., IČ: 26227631, se sídlem Uherský Brod, 9. Května 1182, PSČ 688 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38393 (dále též „společnost PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.“ nebo „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).
1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak v souladu s § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

2. Definice

2.1 Prodávající je společnost PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., IČ: 26227631, se sídlem Uherský Brod, 9. Května 1182, PSČ 688 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38393.
2.2 Kupující je podnikatel.
2.3 Za Podnikatele se považuje mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření smlouvy

4.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1731 a násl. OZ se nepoužije.
4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
     4.3.1 Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
     4.3.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení o    objednávaného zboží (dále společně jako „objednávka“)
4.4 V objednávce Kupujícího nejsou zahrnuty náklady spojené s dodáním zboží, které Prodávající Kupujícímu vyčíslí dle skutečně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s dodáním zboží vzniknou, a které jsou závislé především na aktuální ceně služeb jednotlivých dopravců, počtu objednaného či zasílaného zboží.
4.5 Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). Objednávka Kupujícího je nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ.
4.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká akceptací nabídky Kupujícího Prodávajícím. Akceptace nabídky ze strany Prodávajícího spočívá v potvrzení objednávky Kupujícího spolu s uvedením termínu dodání.
4.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.  Cena a Platební podmínky

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Prima Bilavčík s.r.o., 9. Května 1182, 68801 Uherský Brod v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
-bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.234135872/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., Uherský Brod (dále jen „účet Prodávajícího“);
5.2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.3 Prodávající může dle charakteru zboží a výše objednávky požadovat po Kupujícím uhrazení zálohové faktury. Po připsání platby na účet Prodávajícího, je Prodávající povinen neprodleně učinit kroky k dodání zboží Kupujícímu, viz bod 4.7 VOP.
5.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
5.5 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
5.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
5.8 Náklady spojené s dodáním zboží, viz bod 4.4 VOP, budou Kupujícímu účtovány zvlášť dle skutečně vynaložených nákladů, způsobem obdobným dle bodu 5.7.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Dodací lhůty

6.1 Prodávající splní dodávku zboží předáním Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Předpokládaná dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách. Konečný termín dodání je vždy uveden v nabídce Prodávajícího, viz bod 4.7 VOP. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
6.2 Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím zaplaceno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle čl. 4 těchto obchodních podmínek. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady, než zaplacení zboží při převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
6.3 Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
     6.3.1 Osobní odběr na adrese Prima Bilavčík s.r.o., 9. května 1182, 688 01 Uherský Brod
     6.3.2 Doručení prostřednictví doručovatele uvedeného prostřednictvím webového rozhraní.
6.4 U zboží, které není v rámci prezentace na webovém rozhraní vedeno skladem (tj. označeno  „není skladem“), upřesní Prodávající Kupujícímu termín dodání v nabídce na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.

7. Záruka za jakost

7.1 Záruka za jakost začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu nebo předání prvnímu dopravci, v případě, že bude zboží Prodávajícím Kupujícímu odesláno.
7.2 Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
7.3 Zboží je dodáváno se zárukou za jakost 12 měsíců. Zjistí-li Kupující po převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od zjištění, jinak práva ze záruky za jakost zanikají.
8. Zasílání obchodních sdělení
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8 V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
     9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
     9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9 Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Řešení sporů

10.1 Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky.
10.2 Prodávající a Kupující se zavazují o přednostní řešení sporů mimosoudní cestou.
10.3 Po dobu trvání jednání o mimosoudní urovnání sporu neběží, ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4 Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro uplatnění nároku ze záruky za jakost u objednaného zboží, který je možno stáhnout  zde .
11.5 Tyto VOP nabývají účinnosti od 1. 9. 2014. Tyto VOP je Prodávající v souladu s § 1752 občanského zákoníku změnit.

Přihlašte se k našemu zpravodaji a buďte jako první informováni o novinkách.

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
9. května 1182
688 01 Uherský Brod
Česká republika
www.metrologie.cz

Tel.: +420 572 632 561
Fax: +420 572 637 185
Email:

IČ: 26227631
DIČ: CZ26227631
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38393

  • google
  • youtube
  • linkedin

© 2022 Měřicí doteky, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní

MENU
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím